ASEAs rörkulvert på Tegnér-området (f.d. isolationsfabriken)

360 graders panorama


"Rörigt". 119 bilder, ljussatt med handlampa. Focus stack.

Det blivande bostadsområdet Tegnérlunden i Västerås har industrihistoriska anor. Verksamheten startade med att ASEA här byggde sin isolationsfabrik som togs i drift år 1920. Isolationsfabriken tillbyggdes 1935 och under 1940- och 1950-talet tillkom ytterligare fabrikskvarter för olika tillverkningar av isolationsmaterial, högeffektlaboratorium, atomlaboratorium, provrum för svetsade konstruktioner och garage. Verksamheten har alltsedan dess drivits oavbrutet - idag av ABB, Westinghouse och Råbe Tooling. Den ursprungliga isolationsverkstaden revs 1994 men utbyggnaderna är kvar. Jag minns den fenol-liknande lukten som låg över halva staden under rivningen. När man närmade sig platsen blev den så stark att den övergick i ett slags lukt av salt fisk. Gamla västeråsare kände igen dofterna och intygade att det var som om isolationsverkstaden levde upp en sista gång.

På området bedrevs en mängd tillverkningsmoment: pappersimpregnering, papperslackering, trådlackering, omspinning av koppartråd, kompoundkokeri, lackkokeri, lackspädning, massaberedning, laminatpressning, bakelitpressning och lindning av bakelitcylindrar. Här fanns ett antal kemikalieförråd och cisterner för kresol, furfural, glycerin, formalin, linolja, "sprit", butanol, lacker, brännolja och andra oljor och kemikalier. 1 Isolationstillverkningen krävde sin tribut - jag hade själv en gammal släkting som för länge sedan gick under i cancer efter ett liv i ASEAs tjänst.

En rörkulvert gick mellan garaget, isolationsverkstaden och tidigare rivna cisterner i områdets västra kant. I rören porlade kemikalier för isolationstillverkningen. Rören har gamla etiketter (från tryckeriet Parajett) märkta lackbensin, solvent mm. Den T-formade kulverten blev kvar långt efter att isolationsverkstaden revs. Först under februari 2014 började man riva kulverten men arbetet avstannade halvvägs då en skarp söt lukt uppenbarade sig. Under flera veckor kändes den på ett par hundra meters håll för var och en som passerade platsen medan avgrävda rör, betongklumpar och armeringsjärn spretade åt alla håll. Under våren kompletterades rivningen och flera betonggrunder efter cisterner uppenbarade sig när man grävde sig ned till berggrunden.

Sommaren innan, 2013, hade jag förutsett rivningen och bestämde mig för att panoramadokumentera rörkulverten i tid. Det blev en helvetisk 3-timmars fotosession med svepande ficklampa som enda ljuskälla i kolmörkret, iförd halvmask med partikelfilter (det var helt okänt om fria asbestfibrer seglade runt i luften) och ett antal blåmärken efter att ha slagit i rörkrökarna. Jag såg det som en personlig utmaning - inte för att det är lätt utan just för att det är svårt!

Kulverten var T-formad med en 50 m lång del i öst-västlig riktning med 124 * 180 cm sektion och på mitten en 51 m lång avgrening med 1 * 1 m sektion som gick norrut till sydvästra hörnet av garagen där rören ledde upp. 17 m från den östra änden fanns en ytterdörr. Panoramat är taget i grenen där fyra trappsteg leder in till den trängre sektionen norrut. Ja, jag har krupit hela vägen...


Källa:

1. Tvd-8163 - Situationsplan över Isolationsfabriken kv. Isolatorn, 17.2.54

Bilder

Aseas Egen Tidning nr 11-12 1921 s. 92 har en liten artikel om den ursprungliga isolationstillverkningen:

Aseas isolationsfabrik,

varav nedanstående bild visar en exteriörfotografi är uppförd i 5 våningar av betong. Densamma är, som framgår av bilden, byggd i en särdeles tilltalande stil och innehåller en golvyta om 4500 kvm. Byggnaden togs i bruk under föregående år, då verksamheten överflyttades dit från de förutvarande lokalerna i Emausverkstaden. Fabriken är utrustad med laboratorium och modernaste maskiner och anordningar för tillverkning av alla inom elektrotekniken använda isolermateriel.

Således tillverkas alla slags glimmerprodukter, t. ex. hård mikanit för lamellisolering vid strömsamlare samt för värmeapparater, normal mikanit för tillverkning av alla slags facon-stycken, krympringar och koner för strömsamlare, böjlig mikanit för isolering av lindningar och spår, glimmerpapper och glimmer-presspan, böjlig glimmerväv för isolering av härvor vid högspända maskiner, mikafolium för spårisolering av härvor och för tillverkning av glimmerrör. Alla slags glimmerrör, glimmerplattor och glimmerbrickor.

Likaså tillverkas impregnerat papper för isolering mellan varven i spolar och för spårisolering i lågspända maskiner, bakelitpapper för tillverkning av bakelitrör och plattor, shellakpapper för tillverkning av rör och presstycken.

Impregnerad väv för isolering av lindningar och spårisolation, band i rullar av samma samt sjukhusväv är även föremål för fabrikation.

Å särskild avdelning utföres alla slags pressmasseprodukter såsom isolerade handtag, bultar, klämstycken, brickor, uttags- och anslutningsplattor för maskiner och apparater etc. ävensom emaljerad tråd.

Samtliga isolermateriel och produkter underkastas noggranna prov för fastställande av deras isolationshållfasthet varvid samtidigt värme- och oljebeständighet samt hygroskopiska egenskaper utrönas. Även mekaniska hållfasthetsprov företagas där så erfordras. Försäljningen av samtliga dessa produkter sker genom Aseas Avdelning för Installationsmateriel, Stockholm och samtliga filialer.


ASEAs Egen Tidning nr 10 1919 s. 102-106 har en allmän beskrivning "ASEA i Västerås" där bakgrunden till isolationsfabriken ges. Ursprungstanken var att här starta egen produktion av isolatorporslin men den tillverkningen kom aldrig igång. Man samarbetade med Rörstrand istället. I ABB:s arkiv finns fasadritningen på den tänkta porslinsfabriken, som vagt påminde om isolationsfabriken men hade ett pampigare utförande med stora välvda fönster med stickvalv. Inte heller det omtalade gjuteriet kom till stånd, enär man istället byggde ut gjuterierna på Mimerområdet (rivet utom modellförrådet från 1928 längs Stora Gatan som idag är bostäder).

... Johanneslundsvägen. Norr om denna väg, mellan Bergslagsvägen och S. V. B.:s järnväg, har Asea försäkrat sig om mark av betydande omfattning, och har till detta områdes södra del planerats förläggandet av det nya gjuteriet. Denna anläggning, vartill ritningarna redan äro färdiga, har planerats i storartade dimensioner, och uppfördes redan år 1917 härstädes en modellbod, som sedan dess tagits i anspråk som förvaringsplats för en mängd gjuterimodeller.

Öster om gjuteriområdet, i Vikmansgatans förlängning, har under senaste åren uppförts en helt ny fabriksanläggning. Här påbörjades nämligen 1917 uppförandet av en fabrik, avsedd för porslinstillverkning, men, som denna dock aldrig kom till stånd, apterades komplexet till fabrikation av isolationsmaterial. Därjämte tillkom ytterligare en byggnad för inrymmandet av ångpanneanläggningen, pumprum, experiment- och reparationsverkstäder m. m., vid vilken anläggning fabrikationen inom den närmaste framtiden kommer att begynna. Byggnaderna hava en golvareal av 4518 kvm och äro delvis uppförda i 5 våningar.

Strax väster om Bergslagsvägen, i jämnhöjd med nya gjuteriområdet, ligger oljefabriken. Denna inköptes hösten 1917 och ombyggdes omedelbart, från att hava varit metallfabrik, till sitt nuvarande skick. Tomten är 1730 kvm, och den inom samma utnyttjade golvarealen utgör 624 kvm. Asea äger dessutom en del mark i närheten av och omkring verkstaden, varpå äro uppförda arbetarebostäder m. m.