Månsbo kraftverk 1931-2005

Kraftverket byggdes 1930-1931 av Alby Nya Kloratfabriksaktiebolag för strömförsörjning till deras elektrokemiska industri, övertagen några år tidigare från Stockholms Superfosfatfabriks AB. I och med att strömmen användes direkt till elektrolys, hade kraftverket från början 4 likströmsgeneratorer på c:a 3000 kW och endast en mindre växelströmsgenerator. Växelströmsgeneratorn och en av likstörmsgeneratorerna fanns kvar vid nedläggningen 2005 och hade kompletterats med 4 växelströmsgeneratorer om 3500-3600 kW installerade 1953(?) + 1974.

Byggnaden är utförd i funktionell stil och ser ut att vara flera decennier nyare än den egentligen är. Även inuti lyser gamla lågspänningsinstallationer med sin frånvaro. Turbiner och generatorer vittnar dock om äldre tider.

Kraftverket revs med start i mars 2005 och har ersatts med en ny anläggning. Viss utrustning fick nytt liv i Nordkorea(!). Den nya anläggningen har getts en ovanligt omsorgsfull utformning i konsekvent genomförd stil på maskinbyggnad och luckmaskinhus och invändigt färgglada fält kring den vertikalaxlade generatorn. Ett av få exempel där den nya anläggnignen i rent estetiska avseenden överglänser den gamla!

Tvärs över Avestaforsen ligger Avesta Storfors kraftverk

Generatorer: G1-G4: ASEA (växelström)
G1: 3300 V, 3500 kVA, 136 rpm (installerad 1953?)
G1 "#2": Siemens-Schuckert - DC 170 / 300 V, 9000 A, 1530/2700 kW)
G2-G4: 3600 kVA (installerade 1974)
G5: Siemens-Schuckert - AC 3150 V 50 Hz 750 kVA
Total effekt: 15050 kVA AC (12040 kW vid cos phi 0,8) + 1530/2700 kW DC
Turbintillverkare: Verkstaden, Kristinehamn
Turbintyp: Francis, i öppna sumpar
Byggherre: Alby Nya Kloratfabriksaktiebolag
Arkitekt: Osvald Almqvist
Projektör: VBB (Vattenbyggnadsbyrån, Stockholm)
Vattendrag: Dalälven
Ägare: Fortum

Foto: J E, 23 juni 2004

Intagshus, luckmaskineri:

Intilliggande byggnad med personal- och driftrum för kraftverket (också riven):


Ställverk och kontrolltavlor


Verkstad och förråd


Labyrintbox till ett lager


Museiföremål uppsatta i personalrum