Bilaga till:
Bullerforsens kraftverk
Forshuvudforsens kraftverk

I väntan på mer information från Fortum, är berättelsen till vänster f. n. inkomplett. I hopp om komplettering så snart som möjligt.

HISTORIK -
Bergslagets kraftutvinning vid Tunaforsarna

Bergslagets intresse för Tunaforsarna kan följas tillbaka till 1600-talet då en sågkvarn förvärvades vid Domnarvets by. Men först vid mitten av 1600-talet började man utnyttja Domnarvsforsen mer effektivt. I samband med att sågverket byggdes ut byggdes älven över, dock med fri öppning för kungsådra.

1872 förvärvades kronoegendomen Hushagen med strand och vattenrätt. Under de närmast följande årtiondena förvärvades ytterligare vattenrätter i de övriga Tunaforsarna. Senare kompletterade Bergslaget sitt innehav med inköp av strand- och vattenrätter i Gagnef, Gustafs och Stora Skedvi socknar samt i Dalälvens nedersta del.

I samband med att Domnarvets Järnverk anlades på 1870-talet erhölls tillstånd att överbygga kungsådra och att dämma upp älven. Det var första gången ett stort vattendrags huvudfåra avstängdes med en damm och vattnet avleddes för kraftutvinningsändamål. En 300 m lång tilloppstunnel sprängdes genom Hushagsudden. Ett tiotal turbiner installerades och kopplades direkt till arbetsmaskinerna. De drev valsverk, blåsmaskiner och pumpar.

1883 installerades Bergslagets första hydroelektriska belysningsanläggning. Kraften levererades av en turbin på 60 hk med tre generatorer för likström till ett 60-tal glödlampor och fyra bågljuslampor.

Domnarvsforsen är den minsta av Tunaforsarna och kunde snart inte täcka Järnverkets ökade energibehov. När problem med energiöverföring var lösta beslöt man att bygga ut Kvarnsvedsforsen. Samtidigt byggdes ett pappersbruk med träsliperi för att ta hand om spillet från Domnarvets sågverk. Första utbyggnadsetappen startades 1897 och dimensionerades för att utvinna 10 000 hk. De energikrävande slipstolarna anslöts direkt till turbinerna och tog hälften av kraften. Resten omvandlades till elektrisk ström, dels för pappersbrukets övriga behov och dels för överföring till Domnarvet med hjälp av trefas växelström. 1915 var Kvarnsvedsforsen fullt utbyggd och presterade 25 000 hk. Under åren 1928 - 39 byggdes turbinerna om och därefter uppgick den totala effekten till 33 250 hk fördelade på tio direktdrivande turbiner och fem vilka drev generatorer.

Utvecklingen vid Domnarvet krävde snart ytterligare tillskott av elektrisk energi. 1906 gjordes t ex försök med malmsmältning och ståltillverkning på elektrisk väg. Det ledde till att det 1907 beslöts att en kraftstation vid Bullerforsen skulle uppföras. Sex aggregat installerades med en effekt på 24 000 hk. Vid samma tid byggdes ett kraftverk i Mockfjärd, nedsprängt i berget. Det senare försåg både Domnarvets Järnverk och gruvorna i Grängesberg med kraft.

Texten fortsätter senare...

1600-talet Bergslaget förvärvade en sågkvarn vid Domnarvet by.
Mitten av 1800-talet I samband med att sågverket utökades byggdes älven över, dock med fri öppning för kungsådra.
1870-talet Domnarvets Järnverk anlades och tillstånd erhölls att överbygga kungsådran och att dämma upp älven. Detta var första gången ett stort vattendrags huvudfåra avstängdes med en damm. En 300 m lång tilloppstunnel sprängdes genom Hushagsudden och ett tiotal turbiner installerades och kopplades direkt till arbetsmaskiner i form av valsverk, blåsmaskiner och pumpar.
1872 Kronoegendomen Hushagen förvärvades med strand och vattenrätt. Under de närmast följande årtiondena förvärvades ytterligare vattenrätter i de övriga Tunaforsarna. Senare kompletterade Bergslaget sitt innehav med inköp av strand och vattenrätter i Gagnef, Gustafs och Stora Skedvi socknar samt i Dalälvens nedersta del.
1883 Bergslagets första hydroelektriska belysningsanläggning installerades. Kraften levererades av en turbin på 60 hk med tre generatorer för likström till ett 60-tal glödlampor och fyra bågljuslampor.
1897 Vid Kvarnsvedenforsarna byggdes ett pappersbruk med träsliperi. De energikrävande slipstolarna anslöts direkt till turbiner och tog hälften av vattenkraften. Resten omvandlades till elektrisk ström, dels för pappersbrukets övriga behov och dels för överföring till Domnarvet med hjälp av trefas växelström. Totala effekten var 10 000 hk.
1905 Bergslaget tog initiativ till en regleringsförening som bildades 1916 och var den första större regleringsföreningen i landet.
1907 Bergslaget beslöt att bygga ett kraftverk vid Bullerforsen för att klara Domnarvets behov på elkraft bl a för malmsmältning och ståltillverkning på elektrisk väg.
1909-10 Fördelningsstationen vid Domnarvet byggdes för att ta emot och fördela kraften från Bullerforsen och senare även från kraftverk i Mockfjärd och Forshuvud.
1910 Tre aggregat klara i Bullerforsen, vart och ett med en effekt av 4 000 hk.
1913-14 Ytterligare tre aggregat på tillsammans 12 000 hk klara i Bullerforsen.
1915 Kvarnsvedenforsen var fullt utbyggd till 25 000 hk.
1915-17 Linje till Falun från Domnarvet byggdes.
1917 Arbetena med Forshuvuds kraftverk igångsatt. Kraftverket är Bergslagets första av moderna typ med djuputskov och vertikala turbiner.
1921 Aggregat 1 i Forshuvud togs i drift. Vertikal Francisturbin med effekten 6 900 hk.
1922 Aggregat 2 i Forshuvud togs i drift. Vertikal Francisturbin med 7 100 hk.
1926 Bullerforsen moderniserades för att höja verkningsgraden. Generatorerna byggdes om till 50 p/s i stället för som tidigare 60 p/s.
1929 Aggregat 3 i Forshuvud togs i drift. Vertikal propellerturbin på 10 000 hk.

-Forshuvud var den första anläggning i vårt land där man i större skala tillämpade systemet med vertikala maskiner.

-Kraften överfördes utan mellantransformatorer vid generatorspänningen 10 kV via fyra parallella linjer till fördelningsstationen vid Domnarvet.

1929-39 Turbinerna i Kvarnsveden byggdes om till totaleffekten 33 250 hk fördelade på tio direktdrivande turbiner och fem som drev generatorer.
1950-talet Automatisering av Domnarvet.
1960-talet Automatisering av Forshuvud och Bullerforsens kraftverk med åtföljande indragning av personal.
1970-talet Flottningen upphörde i Dalälven.
1975 Byggnation av Kvarnsvedens nya kraftverk.
1988 Stora Kraft AB bildades.
1989-90 Forshuvuds nya station med ett aggregat byggs.

Bullerforsens nya station med ett aggregat och ny damm byggs.

1994-95 Modernisering av Domnarvets kraftstation.
1996-97 Kraftstationen Kvarnsveden 2 byggs.
1997-98 Bullerforsens nya station utbyggs med ett andra aggregat. I drift i augusti 1998.

Forshuvuds nya station utbyggs med ett andra aggregat. I drift i oktober 1998.

1998 Gamla Bullerforsen och Gamla Forshuvud tas ur drift.
1999 Stora Kraft byter namn till Stora Enso Energy AB.

Överenskommelse mellan BUKAB och länsantikvarieämbetet om att bevara gamla kraftstationerna Bullerforsen och Forshuvudforsen.

2000 I juni bildas Fortum Kraft AB.
2002 Fortum Generation AB bildas.