Fritextsökning

Med logiska operatorer och wildcards: and or not () *?

Skriv ett eller flera ord eller sekvenser men undvik bindestreck och andra skiljetecken.
För att söka efter sammansatta ord, skriv alltså "ord1 ord2" i stället för ord1-ord2. (Fixas i nästa version...)

Sök textsidor

Storlek på referat på resultatsidan
(antal ord ur texten att återge runt varje hittat ord)

Sök bilder

Max antal kolumner på resultatsidan

Sök var:
Filnamn Bildtext Länktext Alternativ text (IMG ALT)

För bästa resultat bör orden alltid omges med "*" vid bildsökning i filnamn.
Exempel: *ord1* and *ord2*
(Detta eftersom filnamnen ofta är sammansatta av ord utan skiljetecken).

Observera också att ÅÄÖ i filnamnen är bytta mot AAO. Vid sökning i flera fält (t ex filnamn och bildtext), kan man ta med båda varianterna: *sökord* or *sokord*.

Sökhjälp
Sökmotorn är egenutvecklad och ska vara högeffektiv.
Sökningen matchar hela ord (använd wildcards för delar, se nedan). Skiljetecken filtreras bort (skriv bara bokstäver/siffror).
Sekvenser av ord (meningar eller fraser) kan grupperas med citationstecken.

Syntaxen är snarlik Altavista:s "advanced query". Sökorden eller sekvenserna kan bindas med följande nyckelord:
AND, OR, NOT (och, eller, icke enligt Boolesk logik).
Utelämnar man operator mellan några sökord, sätts automatiskt AND in där.

And (och) matchar alla sidor där alla ord förekommer (exempel: disco and armaturer and 1920)
Or (eller) matchar alla sidor där något (minst ett) av orden förekommer (exempel: lampa or armatur)
Not (icke) är negation, dvs uttrycket till höger om not inverteras (exempel: not museum)
Ordningsföljden motsvarar */ respektive +-. And och not evalueras före or.
Precis som i matematiska uttryck, kan ordningsföljden ändras med parenteser:
strömbrytare and knapp or kontakt är inte detsamma som strömbrytare and (knapp or kontakt).

Med wildcards görs sökningen kraftfullare:
* matchar godtyckligt antal tecken (0 eller flera).
? matchar exakt ett tecken.
(Dessa är -till skillnad mot många kommersiella sökmotorer- korrekt implementerade och får även inleda ord.)

Man kan alltså söka i delar av sammansatta ord: ku*lo, bergmann* och asea*
hittar Kuhlo, System Bergmann respektive ASEA oavsett stavning och sammandrag.
Skulle man vilja leta efter både J-form, L-form och U-form, går det också bra: "? form*"

Wildcards kan även läggas i ordsekvenser. Står de ensamma, matchar de hela ord:
"gedigen * * gjutjärn" matchar en sida där formuleringen "gedigen pjäs i gjutjärn" förekommer.
"? ?" matchar både s. k., f. n., c:a, m.m.
Ett ensamt ? matchar alltså alla enbokstavsord, ?? tvåbokstavsord osv. ??* matchar alla ord med minst två bokstäver...
????????????????????????????* matchar alla ord med minst 28 tecken.

Man kan forma komplicerade uttryck: ("asea* *motor*" or *generator*) and (18?? or 19??) and not elmuseet )
(Syntaxen är någotsånär självreparerande vilket framgår av exemplet.)

Således: Jo, du gissade rätt... en ensam * matchar alltså alla upptänkliga ord och returnerar samtliga sidor/bilder.
Not * returnerar inga sidor som innehåller några ord. För exemplets skull finns en tom sida helt utan text som kan hittas med ovanstående!
En sökning som inkluderar alla sidor skulle alltså bli * or not * (att vara eller icke vara?) ;-)